Giáo dục

Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 sgk toán 8 tập 2

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 2x – 1 > 5; b) 3x – 2 < 4;

c) 2 – 5x ≤ 17; d) 3 – 4x ≥ 19.

Hướng dẫn giải:

a) 2x – 1 > 5 <=> 2x > 6 <=> x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3

b) 3x – 2 < 4 <=> 3x < 6 <=> x < 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 2

c) 2 – 5x ≤ 17 <=> -5x ≤ 15 <=> -x ≤ 3 <=> x ≥ -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≥ -3

d) 3 – 4x ≥ 19 <=> -4x ≥ 16 <=> x ≤ -4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4

Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) ( frac{2}{3})x > -6; b) ( -frac{5}{6})x < 20;

c) 3 – ( frac{1}{4})x > 2; d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{2}{3})x > -6 <=> x > (-6) : ( frac{2}{3}) <=> x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) ( -frac{5}{6})x < 20 <=> x > 20 : (( -frac{5}{6})) <=> x > -24

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 – ( frac{1}{4})x > 2 <=> -( frac{1}{4})x > -1 <=> x < (-1) : (-( frac{1}{4})) <=> x < 4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4

d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2 <=> – ( frac{1}{3})x > -3 <=> x < (-3) : (-( frac{1}{3})) <=> x < 9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Hướng dẫn giải:

a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x ≤ 12 hoặc x ≤ 6 hoặc x – 5 ≤ 7

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x ≥ 8 hoặc x + 4 ≥ 12 hoặc -2x ≤ -4

Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) x + 2×2 – 3×3 + 4×4 – 5 < 2×2 – 3×3 + 4×4 – 6

b) (-0,001)x > 0,003.

Hướng dẫn giải:

a) x + 2×2 – 3×3 + 4×4 – 5 < 2×2 – 3×3 + 4×4 – 6

<=> x < -1

Thay x = -2; -2 < -1 (khẳng định đúng)

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

b) (-0,001)x > 0,003. <=> x < -3

Thay x = -2; -2 < -3 (khẳng định sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.

Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn làm bài:

a) Thay x = 2, x = -3 vào bất phương trình x2 > 0 ta có:

x= 2: 22 > 0 ⇔ 4 > 0 khẳng định đúng

x = (-3): (-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 khẳng định đúng.

Vậy x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình.

b)Với x = 0 ta có: 02 > 0 ⇔ 0 > 0 (khẳng định sai)

Vậy mọi giá trị của ẩn không là nghiệm của bất phương trình.

Chú ý: Bất phương trình x2 > 0 có tập nghiệm là S = {x/x ≠ 0}.

Giaibaitap.me

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button