Giáo dục

Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1 – Giaibaitap.me

Dưới đây là danh sách Bài 74 trang 40 sgk toán 9 tập 1 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm x, biết:

a) (sqrt {{{left( {2{rm{x}} – 1} right)}^2}} = 3)

b) ({5 over 3}sqrt {15{rm{x}}} – sqrt {15{rm{x}}} – 2 = {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} )

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & sqrt {{{left( {2{rm{x}} – 1} right)}^2}} = 3 cr & Leftrightarrow left| {2{rm{x}} – 1} right| = 3 cr & Leftrightarrow left{ matrix{ 3 ge 0 hfill cr left[ matrix{ 2{rm{x}} – 1 = 3 hfill cr 2{rm{x}} – 1 = – 3 hfill cr} right. hfill cr} right. cr & Leftrightarrow left[ matrix{ 2{rm{x}} = 4 hfill cr 2{rm{x}} = – 2 hfill cr} right. cr & Leftrightarrow left[ matrix{ x = 2 hfill cr x = – 1 hfill cr} right. cr} )

b)

(eqalign{ & {5 over 3}sqrt {15{rm{x}}} – sqrt {15{rm{x}}} – 2 = {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} cr & Leftrightarrow {5 over 3}sqrt {15{rm{x}}} – sqrt {15{rm{x}}} – {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} = 2 cr & Leftrightarrow left( {{5 over 3} – 1 – {1 over 3}} right)sqrt {15} x = 2 cr & Leftrightarrow {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} = 2 cr & Leftrightarrow sqrt {15{rm{x}}} = 6 cr & Leftrightarrow 15{rm{x}} = {6^2} cr & Leftrightarrow x = {{12} over 5} cr} )

Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (left( {{{2sqrt 3 – sqrt 6 } over {sqrt 8 – 2}} – {{sqrt {216} } over 3}} right).{1 over {sqrt 6 }} = – 1,5)

b) (left( {{{sqrt {14} – sqrt 7 } over {1 – sqrt 2 }} + {{sqrt {15} – sqrt 5 } over {1 – sqrt 3 }}} right):{1 over {sqrt 7 – sqrt 5 }} = – 2)

c) ({{asqrt b + bsqrt a } over {sqrt {ab} }}:{1 over {sqrt a – sqrt b }} = a – b) với a, b dương và a ≠ b

d) (left( {1 + {{a + sqrt a } over {sqrt a + 1}}} right)left( {1 – {{a – sqrt a } over {sqrt a – 1}}} right) = 1 – a) với a ≥ 0 và a ≠ 1

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & left( {{{2sqrt 3 – sqrt 6 } over {sqrt 8 – 2}} – {{sqrt {216} } over 3}} right).{1 over {sqrt 6 }} cr & = left[ {{{sqrt 6 left( {sqrt 2 – 1} right)} over {2left( {sqrt 2 – 1} right)}} – {{6sqrt 6 } over 3}} right].{1 over {sqrt 6 }} cr & = left( {{{sqrt 6 } over 2} – 2sqrt 6 } right).{1 over {sqrt 6 }} cr & = left( {{{ – 3} over 2}sqrt 6 } right).{1 over {sqrt 6 }} cr & = – {3 over 2} = – 1,5 cr} )

b)

(eqalign{ & left( {{{sqrt {14} – sqrt 7 } over {1 – sqrt 2 }} + {{sqrt {15} – sqrt 5 } over {1 – sqrt 3 }}} right):{1 over {sqrt 7 – sqrt 5 }} cr & = left[ {{{sqrt 7 left( {sqrt 2 – 1} right)} over {1 – sqrt 2 }} + {{sqrt {5left( {sqrt 3 – 1} right)} } over {1 – sqrt 3 }}} right]:{1 over {sqrt 7 – sqrt 5 }} cr & = left( { – sqrt 7 – sqrt 5 } right)left( {sqrt 7 – sqrt 5 } right) cr & = – left( {sqrt 7 + sqrt 5 } right)left( {sqrt 7 – sqrt 5 } right) cr & = – left( {7 – 5} right) = – 2 cr} )

c)

(eqalign{ & {{asqrt b + bsqrt a } over {sqrt {ab} }}:{1 over {sqrt a – sqrt b }} cr & = {{sqrt {ab} left( {sqrt a + sqrt b } right)} over {sqrt {ab} }}.left( {sqrt a – sqrt b } right) cr & = a – b cr} )

d)

(eqalign{ & left( {1 + {{a + sqrt a } over {sqrt a + 1}}} right)left( {1 – {{a – sqrt a } over {sqrt a – 1}}} right) cr & = left[ {1 + {{sqrt a left( {sqrt a + 1} right)} over {sqrt a + 1}}} right]left[ {1 – {{sqrt a left( {sqrt a – 1} right)} over {sqrt a – 1}}} right] cr & = left( {1 + sqrt a } right)left( {1 – sqrt a } right) = 1 – a cr} )

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Cho biểu thức

(Q = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – left( {1 + {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }}} right):{b over {a – sqrt {{a^2} – {b^2}} }}) với a > b > 0

a) Rút gọn Q

b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & Q = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – left( {1 + {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }}} right):{b over {a – sqrt {{a^2} – {b^2}} }} cr & = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – {{{a^2} – left( {{a^2} – {b^2}} right)} over {bsqrt {{a^2} – {b^2}} }} cr & = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – {{{a^2} – {a^2} + {b^2}} over {bsqrt {{a^2} – {b^2}} }} cr & = {{a – b} over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} = {{sqrt {a – b} sqrt {a – b} } over {sqrt {a + b} sqrt {a – b} }} cr & = {{sqrt {a – b} } over {sqrt {a + b} }} cr})

b) Khi a = 3b. Giá trị của Q là

({{sqrt {3b – b} } over {sqrt {3b + b} }} = {{sqrt {2b} } over {4b}} = {{sqrt {2b} } over {sqrt {2b} sqrt 2 }} = {1 over {sqrt 2 }} = {{sqrt 2 } over 2})

Giaibaitap.me

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button