Wiki

Make up my mind tiếng Anh là gì – StudyTiengAnh.vn

In this article, we will explore a phrase that is both familiar and unfamiliar in everyday life. Understanding this phrase better will greatly benefit your knowledge and work. It has multiple meanings in various contexts, making it worth exploring in-depth. So let’s dive into the comprehensive details about the phrase “Make Up My Mind” in English. Together, we will discover how it is used!

Understanding the Meaning of Make Up My Mind

make up my mind tieng anh la gi

Illustration Image

To pronounce “Make Up My Mind” correctly, follow the British English pronunciation /meɪd ʌp maɪ mīnd/. To get a clear understanding of how to pronounce MAKE UP MY MIND accurately, you can refer to some pronunciation practice videos. The common meaning of the phrase MAKE UP MY MIND is “to make a decision.” Without further ado, let’s continue to explore how it is used.

Usage of the Phrase Make Up My Mind

make up my mind la gi

Illustration Image

MAKE UP MY MIND has only one meaning: to decide what to do or choose something.

Examples:

 • “I can’t make up my mind where to take my holiday.”
  • Tôi không thể quyết định sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ của mình.
 • “I’m thinking about going, but I still haven’t made up my mind about it.”
  • Tôi đang nghĩ về việc đi, nhưng tôi vẫn chưa quyết định về nó.
 • “She can’t decide for me. I’ll have to make up my own mind.”
  • Cô ấy không thể quyết định cho tôi. Tôi sẽ phải tự quyết định.
 • “I like both shoes, and I just can’t make up my mind which one to pick.”
  • Tôi thích cả hai đôi giày và tôi không thể quyết định nên chọn chiếc nào.
 • “I’ve made up my mind to move to Saigon.”
  • Tôi đã quyết định chuyển đến Sài Gòn.
 • “I haven’t made up my mind what to eat yet.”
  • Tôi vẫn chưa quyết định ăn gì.
 • “Which one do you choose?” “I don’t know – I can’t make up my mind.”
  • “Bạn chọn cái nào?” “Tôi không biết – tôi không thể quyết định.”
 • “Taking all things into consideration and talking to my mother, I have made up my mind to give up the idea.”
  • Cân nhắc mọi việc và nói chuyện với mẹ, tôi đã quyết định từ bỏ ý định.
 • “I have made up my mind to leave you alone.”
  • Tôi đã quyết định để lại bạn một mình.
 • “I made up my mind to be a businesswoman.”
  • Tôi quyết định trở thành một nữ doanh nhân.
 • “I have to decide which job I want, the one in Hanoi or the one in Washington, but I can’t make up my mind now.”
  • Tôi phải quyết định công việc nào tôi muốn, công việc ở Hà Nội hay công việc ở Washington, nhưng tôi không thể quyết định bây giờ.

Some English Phrases Related to the Word “Make”

make up my mind la gi

Illustration Image

Make up for something

 • Meaning: to replace something lost or damaged, or to compensate for something bad with something good.

Examples:

 • “He gave me earrings to make up for missing my birthday.”
  • Anh ấy tặng tôi một chiếc hoa tai để bù đắp cho việc đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của tôi.
 • “She worked extra hours to make up for the time she had missed.”
  • Cô ấy đã làm việc thêm giờ để bù lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
 • “She is taking extra lessons to make up for the time she missed.”
  • Cô ấy đang học thêm để bù lại thời gian cô ấy đã bỏ lỡ.

Make up to somebody

 • Meaning: to act very friendly towards someone or praise them in order to gain an advantage for oneself.

Examples:

 • “Has she seen the disgusting way she makes up to the boss?”
  • Cô ấy có thấy cách cô ấy làm với ông chủ đáng ghê tởm không?

Make waves

 • Meaning: to be very active in getting other people’s attention, usually by deliberately causing trouble.

Examples:

 • “You’re making waves in your first week in a new job.”
  • Bạn đang tạo ra những sóng gió trong tuần đầu tiên của mình trong một công việc mới.

Make way for something

 • Meaning: to provide space or an opportunity for something else.

Examples:

 • “Some beautiful old buildings were torn down to make way for the new waterpark.”
  • Một số tòa nhà cổ kính xinh đẹp đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho công viên nước mới.

By reading this article, we hope you have gained a clear understanding of what MAKE UP MY MIND means and how it is used in real sentences. Vocabulary is crucial in English, so make sure to expand your knowledge and improve your English skills, especially with common words, to quickly enhance your English proficiency!

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button