Wiki

Son Môi trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Introduction

Ladies, do you ever leave the house without your trusty lipstick? It’s an essential part of any woman’s makeup collection, with its wide range of colors and finishes. But have you ever wondered what “lipstick” is called in English? In this article, we’ll explore the English translation of “lipstick” and provide you with some examples to help you understand its usage. We’ll also include related vocabulary to expand your knowledge. So, let’s dive in and discover the world of “lipstick” in English!

What is “Lipstick” in English?

In English, the word for “son môi” is “lipstick.” It is pronounced as /ˈlɪp.stɪk/ in both British and American English. So, you don’t need to worry about the pronunciation differences between the two versions of English.

According to the Cambridge Dictionary, “lipstick” is defined as a colored substance that is applied to the lips to enhance or change their color. Another definition states that lipstick is a colored substance in the form of a stick that people apply to their lips.

Examples of “Lipstick” in English

To help you understand how to use “lipstick” correctly, here are some examples:

 1. She was wearing pink lipstick.

  • Cô ấy đang tô son môi màu hồng.
 2. But I accept that some people are a bit scared of red lipstick and electric purple eyeshadow.

  • Nhưng tôi chấp nhận rằng một số người hơi sợ son môi màu đỏ và phấn mắt màu tím điện.
 3. She talks to me at her Brooklyn home, looking glamorous with her deep red lipstick.

  • Cô ấy nói chuyện với tôi tại nhà riêng ở Brooklyn, trông rất quyến rũ với son môi màu đỏ đậm.
 4. Look amazing in a lipstick with pink or raspberry undertones.

  • Trông tuyệt vời trong một thỏi son môi có tông màu hồng hoặc mâm xôi.
 5. Dan placed the lipstick and mirror on the seat of her walker and turned her walker around so her back was facing the wall.

  • Dan đặt son môi và gương lên ghế của chiếc xe tập đi và xoay chiếc xe sao cho lưng cô ấy hướng vào tường.
 6. Take a glossy orange lipstick and paint a coating over the pink.

  • Lấy một thỏi son môi màu cam bóng và sơn một lớp phủ lên màu hồng.
 7. Lipstick is a cosmetic used to color, texture, and protect the lips. Many colors and varieties of lipsticks exist. Some lipsticks are also lip balms, providing both color and moisture.

  • Son môi là một loại mỹ phẩm dùng để tạo màu, kết cấu và bảo vệ cho môi. Có nhiều màu sắc và loại son môi khác nhau. Một số loại son môi cũng là các loại dưỡng môi, cung cấp cả màu sắc và độ ẩm.

Types of Lipsticks and Makeup in English

To expand your knowledge, here are some other types of lipsticks and makeup expressed in English:

 • Matte lipstick /mæt ‘lipstik/: Son lì
 • Tint lipstick /tint ‘lipstik/: Son nước
 • Moisturizing lipstick /´mɔistʃəraiziɳ ‘lipstik/: Son dưỡng
 • Long-lasting lipstick /lɔɳ ´la:stiη ‘lipstik/: Son lâu trôi
 • Sheer lipstick /ʃiə ‘lipstik/: Son gió
 • Lip gloss /lip glɔs/: Son bóng
 • Pearly lipstick /´pə:li ‘lipstik/: Son nhũ
 • Cream lipstick /kri:m ‘lipstik/: Son kem
 • Lip tint stick: Son tint dạng thỏi
 • Peel-off lip tint: Son xăm
 • Matte lip cream: Son kem lì
 • Jelly lipstick: Son thạch
 • Sheer lipstick: Son thỏi nhiều dưỡng
 • Satin lipstick: Son lì có dưỡng
 • Lip liner: Chì kẻ môi

In addition, here are some other makeup-related vocabulary words in English:

 • Foundation: Kem nền
 • Face mask: Mặt nạ
 • Compact powder: Phấn kèm bông đánh phấn
 • Moisturizer: Kem dưỡng ẩm
 • Concealer: Kem che khuyết điểm
 • Powder: Phấn phủ
 • Blusher: Má hồng
 • Loose powder: Phấn dạng bột
 • Primer /ˈprʌɪmə/: Kem lót
 • Blush /blʌʃ/: Phấn má
 • False eyelashes: Lông mi giả
 • Eyebrows: Lông mày
 • Eyeliner: Kẻ mắt
 • Eye shadow: Phấn mắt
 • Brush /brʌʃ/: Cọ trang điểm
 • Sponge /spʌn(d)ʒ/: Bông mút trang điểm
 • Buff /bʌf/: Bông trang điểm

Conclusion

That’s everything you need to know about “lipstick” in English. We hope this article has provided you with a clear understanding of the term and its usage. Remember, “lipstick” is an essential cosmetic item that adds color and beauty to your lips. If you want to explore more about “lipstick” and other makeup-related topics, visit Kienthucykhoa.com for more informative content. Happy experimenting with different lipstick shades and styles!

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button