Wiki

‘tiểu thư’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh – Hệ liên thông

Table of Contents

Introduction

In this article, we will delve into the meaning and usage of the term “tiểu thư” in various Vietnamese-English sentences. These examples will not only help us understand how to use it in different contexts but also provide additional insight into the Vietnamese-English language pair. So, whether you need to construct sentences with “tiểu thư” or simply want to expand your vocabulary, let’s explore its nuances together!

Examples of ‘Tiểu Thư’ in Vietnamese-English Dictionary

Below, you’ll find various Vietnamese-English sentences containing the term “tiểu thư.” These examples come from a Vietnamese-English dictionary. Let’s take a look at each one:

1. “Tiểu thư,” “tiểu thư” Ka-Hee.

 • Lady Gahee!

2. Chúc mừng “tiểu thư.”

 • Congratulations, my lady.

3. Chúc “tiểu thư” ngủ ngon.

 • Good night, mistress.

4. Cân nặng, thưa “tiểu thư.”

 • The heaviness, lady.

5. Cẩn thận cho “tiểu thư.”

 • Be careful with her.

6. Đừng kết hôn mà “tiểu thư.”

 • Don’t get married, Miss!

7. Chúc ngủ ngon “Tiểu thư” Marian.

 • Good night, Maid Marion.

8. Vậy, ta cũng chúc mừng “tiểu thư.”

 • Well, let me offer my congratulations, as well.

9. Tôi không phải “tiểu thư” khuê các.

 • I’m no lady.

10. “Tiểu thư” làm tôi muốn rớt cả tim!

 • My heart is fluttering because of you!

11. Chỉ chút ít quý giá thôi, “tiểu thư.”

 • Precious little, my lady.

12. Đừng mê tín thế, “tiểu thư” lắm chiêu.

 • Don’t be scared of the superstitious, mean lady.

13. Cô đang cần giúp đỡ à, thưa “tiểu thư”?

 • Are you in need of assistance, my lady?

14. “Tiểu thư” có muốn có một chuỗi hạt không?

 • Would the lady like a necklace?

15. Có gì làm người bận tâm à, “tiểu thư”?

 • Is something bothering you, Lady?

16. “Tiểu thư” Marian – người trong mộng của Robin Hood.

 • Maid Marian – Robin Hood’s romantic interest.

17. ♫ Một “tiểu thư” hay một trẻ mồ côi.

 • Seamstress and heiress, too.

18. “Tiểu thư” đã dạy chữ Nhật cho em rồi mà.

 • You didn’t teach me to read Japanese.

19. “Tiểu thư” Asano sẽ kết hôn trong một tuần nữa.

 • Lady Asano is to be married in a week.

20. Ta làm trò “Tiểu thư” và Gã bụi đời nhé.

 • We can do Lady and the Tramp.

21. Đưa đồ “tiểu thư” loạn trí này ra ngoài ngay.

 • Get that psychotic Cockney bitch out of here now.

22. Bệ hạ có muốn nói chuyện với “tiểu thư” không?

 • Would you like to speak with her, Your Grace?

23. Đây là bài thơ ta viết cho “Tiểu thư” Marian.

 • It’s a poem I’ve written for Maid Marion.

24. Cô đã chiến đáu rất dũng mãnh, “tiểu thư” Brienne.

 • You fought bravely today, Lady Brienne.

25. Một chuỗi hạt xinh đẹp cho một “tiểu thư” xinh đẹp.

 • A pretty necklace for a pretty lady.

26. Xưa “tiểu thư” giữa các tỉnh, nay phải làm lao dịch!

 • How she who was a princess among the provinces has been put to forced labor!

27. Trước khi kết hôn thì cô ấy là “tiểu thư” Hideko.

 • Her maiden name was Izumi Hideko.

28. Vị “tiểu thư” ở bên ngoài đùng đùng bỏ đi rồi ạ.

 • That lady outside has left in haste.

29. “Tiểu thư” đây chỉ muốn thoát khỏi mùi hôi của ông thôi.

 • The little lady wants away from your stench.

30. Mềm yếu, béo mập và lười biếng “Tiểu thư” đã bước đến.

 • Flabby, fat, and lazy You walked in and upsy-daisy.

31. “Tiểu thư” Margaery trước đây vẫn luôn làm những việc… từ thiện.

 • Lady Margaery has done this sort of charitable work before.

32. Nok là một “tiểu thư” của gia đình kinh doanh giàu có.

 • She comes from a rich family of businessmen.

33. Ta cho người đem khăn choàng cổ tới cho “tiểu thư” nhé?

 • Shall I have them bring you a shawl, my lady?

34. Gian phía Đông này là khuê phòng của “tiểu thư” nhà ta.

 • East side is where Miss Tie’s room is.

35. “Tiểu thư,” cô thật sự đã cổ vũ tinh thần cho chúng tôi.

 • Memsahib, your advice has really lifted our spirits.

36. Tôi, Huỳnh Hoa Phong và “Tiểu thư” Lạc Lệ Bình là nhân chứng.

 • I, Peter Wong… and Ms. Audrey Lok witnessed it together.

37. Ta còn phải đi móc đôi mắt của “Tiểu thư” cứng đầu đó.

 • I’ve got to go gouge the eyes out of Miss Blow-hard’s head.

38. Sao cô cứ phải dằn vặt mãi về chuyện đó vậy, “tiểu thư”?

 • Why do you torment yourself with that, Lady?

39. Tôi, Hoàng Hoa Phong và “Tiểu thư” Lạc Lệ Bình là nhân chứng.

 • I, Peter Wong… and Ms. Audrey Lok witnessed it together.

40. Tôi không nhận ra nơi này đã biến cậu thành “tiểu thư” chảnh chó.

 • I didn’t realize this place turned you into a fucking Disney princess.

41. Theo như tôi thấy thì, cô là một người hùng đấy, “tiểu thư” à.

 • Way I see it, you’re a hero, young lady.

42. “Tiểu thư” nhà giàu hư hỏng, kết hôn với một tên khốn phản bội.

 • Spoiled rich girl, married a cheating asshole.

43. Liệu những “tiểu thư” của người có dạo quanh Cambulac mà không có lính canh?

 • Has Her Lady walked the villages of Cambulac without her guard?

44. Cũng chả cao quý gì khi buộc tội 1 “tiểu thư” tội gian xảo nhỉ.

 • Not very noble to accuse a lady of dishonesty.

45. Lão gia có thể kiếm cớ nào… mời Ngọc phu nhân và “tiểu thư” sang chơi?

 • Sir Te, can you find some excuse to invite Mrs. and Miss Yu over?

46. Thuộc hạ nghĩ “tiểu thư” sẽ buồn chán nếu suốt ngày ở trong thành như vậy.

 • I thought you might get bored if you just stayed inside the castle the whole time.

47. Phong cách và thái độ của Blair theo phong cách của các “tiểu thư” quý tộc “preppy”.

 • Blair’s style and attitude portray her as being quite preppy.

48. Vì bên dưới sự chua ngoa đó, là 1 “tiểu thư” đáng yêu với trái tim bao dung.

 • Because under all that bitter, there’s a sweet lady with a big heart.

49. Nếu “tiểu thư” cứ để lộ suy nghĩ không muốn kết hôn, thì có thể cô ta sẽ bỏ cuộc.

 • If you don’t give the impression you want this marriage, she may throw another fit and refuse to go forward.

50. Thưa “tiểu thư,” thái thú có lệnh phải giữ bà ở trong nhà cho đến khi có thêm chỉ thị.

 • Lady, he himself gave the order for you to be confined to the house until further notice.

Conclusion

With these Vietnamese-English examples, we have thoroughly explored the term “tiểu thư.” By understanding its usage in different sentences, we can confidently incorporate it into our own Vietnamese-English conversations. Remember, language learning is a continuous journey, so keep practicing and expanding your vocabulary. Thank you for joining us on this linguistic adventure! For more language resources and engaging content, visit Kienthucykhoa.com.

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button